หนี้สาธารณะคงค้าง
พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)5,202,092.0405,182,896.2005,144,993.7005,135,083.680
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง4,337,654.8304,309,672.9904,271,770.4904,215,001.330
- หนี้ต่างประเทศ94,484.48093,434.55094,171.64094,120.960
 - เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล34,917.34034,917.34035,245.11035,245.110
 - เงินกู้ให้กู้ต่อ59,567.14058,517.21058,926.53058,875.850
- หนี้ในประเทศ4,243,170.3504,216,238.4404,177,598.8504,120,880.370
 - เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้3,713,150.9703,690,313.9803,654,224.9803,601,998.110
 - เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ359,853.000359,853.000359,853.000359,853.000
 - เงินกู้ให้กู้ต่อ111,210.060107,955.140105,137.880100,846.270
 - พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ0.0000.0000.0000.000
 - เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน4,133.3204,133.3204,649.9904,649.990
 - เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL33.00033.00033.00033.000
 - เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน54,790.00053,950.00053,700.00053,500.000
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ864,437.210873,223.210873,223.210875,282.350
- FIDF 1335,632.000335,632.000335,632.000335,632.000
- FIDF 3528,805.210537,591.210537,591.210539,650.350
1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้0.0000.0000.00044,800.000
- หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ0.0000.0000.00044,800.000
- หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ0.0000.0000.0000.000
 - FIDF 10.0000.0000.0000.000
 - FIDF 30.0000.0000.0000.000
- หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ0.0000.0000.0000.000
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1+2.2)907,969.040914,646.770918,596.250935,791.800
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน411,558.160411,075.730413,086.620417,269.930
- หนี้ต่างประเทศ75,851.49075,907.09079,221.83080,316.140
- หนี้ในประเทศ335,706.670335,168.640333,864.790336,953.790
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน496,410.880503,571.040505,509.630518,521.870
- หนี้ต่างประเทศ100,160.87096,771.07096,001.550100,900.330
- หนี้ในประเทศ396,250.010406,799.970409,508.080417,621.540
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2)378,871.310379,903.380381,046.940383,570.590
3.1 หนี้ต่างประเทศ267.530269.600270.160328.810
3.2 หนี้ในประเทศ378,603.780379,633.780380,776.780383,241.780
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2)0.0000.0000.0000.000
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2)8,756.1809,265.1309,194.8109,245.770
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน8,756.1809,265.1309,194.8109,245.770
รวม 6,497,688.5706,486,711.4806,453,831.7006,463,691.840
Debt : GDP 40.78041.04041.17041.430
ประมาณการ GDP 15,932,433.00015,804,951.00015,677,469.00015,602,606.670
อัตราแลกเปลี่ยน 32.19131.68131.40631.639