ไม่ค้ำประกัน
พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.0000.0000.0000.000
1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน0.0000.0000.0000.000
2. หนื้หน่วยงานของรัฐ (ไม่ค้ำประกัน)8,756.1809,265.1309,194.8109,245.770
2.1 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF)4,912.6405,471.5605,646.5605,646.560
2.2 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP)200.000200.000200.000200.000
2.3 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)1,246.6601,267.7701,267.7701,267.760
2.4 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO)0.0000.0000.0000.000
2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS)2,396.8802,325.8002,080.4802,131.450
รวม 8,756.1809,265.1309,194.8109,245.770