หนี้ต่างประเทศจำแนกตามแหล่งเงินกู้
พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ1,257.9301,257.9301,257.9301,257.930
1.1 ธนาคารโลก (IBRD)1,021.0601,021.0601,021.0601,021.060
1.2 ธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) 236.870236.870236.870236.870
2. รัฐบาลต่างประเทศ1,667.3301,651.3001,684.6701,641.840
2.1 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (AID)0.0000.0000.0000.000
2.2 องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA)1,661.3301,645.2801,678.6801,635.520
2.3 สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (KfW)0.0000.0000.0000.000
2.4 อื่นๆ6.0006.0205.9906.320
3. ตลาดเงินทุนต่างประเทศ0.0000.0000.00030.000
3.1 Syndication (Including swap agreement)0.0000.0000.0000.000
3.2 Bonds, Notes, MTN, FRN0.0000.0000.0000.000
3.3 Finance Lease0.0000.0000.0000.000
3.4 European Commercial Paper0.0000.0000.00030.000
4. สินเชื่อเพื่อการส่งออก0.0000.0000.0000.000
4.1 Supplier Credit0.0000.0000.0000.000
4.2 Buyer Credit 0.0000.0000.0000.000
4.3 Bank Credit 0.0000.0000.0000.000
5. แหล่งเงินกู้อื่นๆ0.0000.0000.0000.000
รวม 2,925.2602,909.2302,942.6002,929.770