หนี้ในประเทศ
พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
1. หนี้ในประเทศ4,243,170.3504,216,238.4404,177,598.8504,165,680.370
1.1 เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้3,713,150.9703,690,313.9803,654,224.9803,646,798.110
1.2 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ359,853.000359,853.000359,853.000359,853.000
1.3 เงินกู้ให้กู้ต่อ 111,210.060107,955.140105,137.880100,846.270
1.4 พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน0.0000.0000.0000.000
1.5 เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ0.0000.0000.0000.000
1.6 เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย0.0000.0000.0000.000
1.7 เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ0.0000.0000.0000.000
1.8 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน4,133.3204,133.3204,649.9904,649.990
1.9 เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL33.00033.00033.00033.000
1.10 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน54,790.00053,950.00053,700.00053,500.000
รวม 4,243,170.3504,216,238.4404,177,598.8504,165,680.370