ภาระหนี้ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
มิ.ย. 2561พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561
1. ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง (2+3)57,258.1560.0003,403.35018,583.007
1.1 ต้นเงิน3,500.3500.000327.77710,477.347
1.2 ดอกเบี้ย53,757.8060.0003,069.2648,105.660
1.3 ค่าธรรมเนียม0.0000.0006.3090.000
1.4 ค่าจัดซื้อเงินตราต่างประเทศ0.0000.0000.0000.000
2. ในประเทศ56,657.2195,454.5382,991.31918,583.007
2.1 ต้นเงิน3,000.0004,000.0000.00010,477.347
2.2 ดอกเบี้ย53,657.2191,454.5382,985.0108,105.660
2.3 ค่าธรรมเนียม0.0000.0006.3090.000
3. ต่างประเทศ600.9380.000412.0310.000
3.1 ต้นเงิน500.3500.000327.7770.000
3.2 ดอกเบี้ย100.5880.00084.2540.000
3.3 ค่าธรรมเนียม0.0000.0000.0000.000