หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
จำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงิน
1. องค์กรของรัฐ 334,706.670334,168.640332,864.790335,953.790
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA)100,875.300100,237.27099,724.20099,813.200
- สถาบันการบินพลเรือน (CATC) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) 0.0000.0000.0000.000
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1,000.0001,000.0001,000.0001,000.000
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 20,150.00020,150.00020,150.00023,150.000
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) 0.0000.0000.0000.000
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 0.0000.0000.0000.000
- การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) 0.0000.0000.0000.000
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)0.0000.0000.0000.000
- การประปานครหลวง (MWA) 0.0000.0000.0000.000
- การเคหะแห่งชาติ (NHA) 30,400.00031,000.00030,500.00030,500.000
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) 0.0000.0000.0000.000
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การคลังสินค้า (PWO) 0.0000.0000.0000.000
- การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) 11,922.00011,922.00011,922.00011,922.000
- การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) 17,229.81017,229.81017,229.81017,229.810
- การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 153,129.560152,629.560152,338.780152,338.780
- องค์การแบตเตอรี่ (TBO)**0.0000.0000.0000.000
- องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) ** 0.0000.0000.0000.000
- องค์การฟอกหนัง (TTO)**0.0000.0000.0000.000
- สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** 0.0000.0000.0000.000
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 1,000.0001,000.0001,000.0001,000.000
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)*0.0000.0000.0000.000
- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC) *0.0000.0000.0000.000
-  บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)*0.0000.0000.0000.000
-  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)1,000.0001,000.0001,000.0001,000.000
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) 0.0000.0000.0000.000
รวม335,706.670335,168.640333,864.790336,953.790