หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลไม่ค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
จำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงิน
1. องค์กรของรัฐ186,663.230188,194.270189,494.760189,915.730
- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA)0.0000.0000.0000.000
- สถาบันการบินพลเรือน (CATC) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) 0.0000.0000.0000.000
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 71,270.00072,270.00073,570.00074,000.000
- การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 700.0001,300.0001,300.0001,300.000
- องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) 30.00024.40025.20029.000
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 2,018.4302,018.4302,018.4302,018.430
- การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 35,900.00035,900.00035,900.00035,900.000
- องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) 0.0000.0000.0000.000
- การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA)0.0000.0000.0000.000
- การประปานครหลวง (MWA) 0.0000.0000.0000.000
- การเคหะแห่งชาติ (NHA) 2,099.3002,135.9402,135.6302,122.800
- การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) 0.0000.0000.0000.000
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 72,460.00072,460.00072,460.00072,460.000
- องค์การคลังสินค้า (PWO) 0.0000.0000.0000.000
- การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) 2,179.7102,079.7102,079.7102,079.710
- การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) 5.7905.7905.7905.790
- การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** 0.0000.0000.0000.000
- องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) 0.0000.0000.0000.000
- องค์การฟอกหนัง (TTO)**0.0000.0000.0000.000
- สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** 0.0000.0000.0000.000
2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด209,586.780218,605.700220,013.320227,705.810
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) 571.010571.010634.480635.480
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)*0.0000.0000.0000.000
- บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) 2,518.9902,554.4702,386.3802,419.790
- บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC )*0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)*0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 128,264.670128,264.670128,264.670134,908.750
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) 72,654.80080,708.68082,220.92083,234.920
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) 5,577.3106,506.8706,506.8706,506.870
- บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** 0.0000.0000.0000.000
- บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) 0.0000.0000.0000.000
รวม396,250.010406,799.970409,508.080417,621.540
อันตราแลกเปลี่ยน32.19131.68131.40631.639