หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
หนี้ในประเทศ พ.ค. 2561เม.ย. 2561มี.ค. 2561ก.พ. 2561
จำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงินจำนวนเงิน
1. บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (AMC) 0.0000.0000.0000.000
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) 336,603.780337,633.780338,776.780341,241.780
3. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) 0.0000.0000.0000.000
4. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 42,000.00042,000.00042,000.00042,000.000
5. ธนาคารออมสิน (GSB) 0.0000.0000.0000.000
6. ธนาคารทหารไทย (TMB)**0.0000.0000.0000.000
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) 0.0000.0000.0000.000
8. สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN) 0.0000.0000.0000.000
9. บริษัท บริหารสินทรัพย์รัตนสิน จำกัด (RAM) 0.0000.0000.0000.000
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) 0.0000.0000.0000.000
11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 0.0000.0000.0000.000
12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC) 0.0000.0000.0000.000
13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)0.0000.0000.0000.000
รวม378,603.780379,633.780380,776.780383,241.780