หนี้ในประเทศและต่างประเทศ
ณ เดือนพฤษภาคม 2561
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
94,484.48
5,107,607.56
5,202,092.04
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
176,012.36
731,956.68
907,969.04
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
267.53
378,603.78
378,871.31
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
8,756.18
8,756.18
Total
270,764.37
6,226,924.20
6,497,688.57
ณ เดือนเมษายน 2561
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
93,434.55
5,089,461.65
5,182,896.20
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
171,209.34
743,437.43
914,646.77
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
269.60
379,633.78
379,903.38
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,265.13
9,265.13
Total
264,913.49
6,221,797.99
6,486,711.48
ณ เดือนมีนาคม 2561
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
94,206.92
5,050,822.06
5,145,028.98
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
175,525.29
743,372.87
918,898.16
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
270.16
380,776.78
381,046.94
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,194.81
9,194.81
Total
270,002.37
6,184,166.52
6,454,168.89
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
94,120.96
5,040,962.72
5,135,083.68
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
181,216.47
754,560.33
935,776.80
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
328.81
383,241.78
383,570.59
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,245.77
9,245.77
Total
275,666.24
6,188,010.60
6,463,676.84
ณ เดือนมกราคม 2561
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
94,576.90
5,026,807.27
5,121,384.17
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
181,963.89
741,721.86
923,685.75
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
357.47
386,298.78
386,656.25
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,631.69
9,631.69
Total
276,898.26
6,164,459.60
6,441,357.86
ณ เดือนธันวาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,553.04
4,930,885.39
5,027,438.43
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
198,481.62
741,781.83
940,263.45
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
379.20
392,683.78
393,062.98
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
10,651.26
10,651.26
Total
295,413.86
6,076,002.26
6,371,416.12
ณ เดือนพฤศจิกายน 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,896.71
4,862,429.41
4,959,326.12
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
199,734.45
756,914.65
956,649.10
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
386.58
397,411.78
397,798.36
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,695.11
11,695.11
Total
297,017.74
6,028,450.95
6,325,468.69
ณ เดือนตุลาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,415.31
4,835,877.02
4,932,292.33
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
202,511.32
758,700.86
961,212.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
386.62
399,126.78
399,513.40
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
12,636.69
12,636.69
Total
299,313.25
6,006,341.35
6,305,654.60
ณ เดือนกันยายน 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,166.17
4,862,998.24
4,959,164.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
204,986.20
765,230.11
970,216.31
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
388.26
425,932.78
426,321.04
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
13,629.55
13,629.55
Total
301,540.63
6,067,790.68
6,369,331.31
ณ เดือนสิงหาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
97,011.93
4,764,250.80
4,861,262.73
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
207,623.37
758,973.39
966,596.76
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
460.67
431,908.38
432,369.05
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
14,643.50
14,643.50
Total
305,095.97
5,969,776.07
6,274,872.04
ณ เดือนกรกฎาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,840.71
4,706,703.26
4,803,543.97
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
208,709.05
758,949.27
967,658.32
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
487.29
437,784.38
438,271.67
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
15,514.79
15,514.79
Total
306,037.05
5,918,951.70
6,224,988.75
ณ เดือนมิถุนายน 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
97,392.48
4,662,565.30
4,759,957.78
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
211,798.78
755,520.12
967,318.90
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
569.37
441,166.41
441,735.78
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
16,484.54
16,484.54
Total
309,760.63
5,875,736.37
6,185,497.00
ณ เดือนพฤษภาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,952.06
4,815,325.55
4,912,277.61
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
219,225.32
752,482.63
971,707.95
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
575.80
445,701.41
446,277.21
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,561.61
17,561.61
Total
316,753.18
6,031,071.20
6,347,824.38
ณ เดือนเมษายน 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
97,290.83
4,726,704.99
4,823,995.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
221,576.92
751,173.69
972,750.61
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
575.38
452,165.41
452,740.79
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,433.66
18,433.66
Total
319,443.13
5,948,477.75
6,267,920.88
ณ เดือนมีนาคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,978.82
4,631,676.78
4,728,655.60
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
216,705.78
746,179.54
962,885.32
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
572.77
455,007.41
455,580.18
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
19,428.22
19,428.22
Total
314,257.37
5,852,291.95
6,166,549.32
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,643.90
4,541,291.00
4,637,934.90
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
223,145.87
749,320.40
972,466.27
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
646.20
459,831.41
460,477.61
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
19,351.89
19,351.89
Total
320,435.97
5,769,794.70
6,090,230.67
ณ เดือนมกราคม 2560
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,687.28
4,500,284.13
4,596,971.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
225,684.80
753,795.51
979,480.31
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
676.38
463,009.41
463,685.79
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
19,507.10
19,507.10
Total
323,048.46
5,736,596.15
6,059,644.61
ณ เดือนธันวาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,283.13
4,362,134.59
4,458,417.72
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
232,178.41
745,372.77
977,551.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
763.91
465,483.41
466,247.32
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
19,505.91
19,505.91
Total
329,225.45
5,592,496.68
5,921,722.13
ณ เดือนพฤศจิกายน 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
96,050.97
4,377,507.52
4,473,558.49
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
242,264.17
737,231.10
979,495.27
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
776.21
469,943.41
470,719.62
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
20,463.41
20,463.41
Total
339,091.35
5,605,145.44
5,944,236.79
ณ เดือนตุลาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
97,669.12
4,394,190.93
4,491,860.05
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
244,763.64
740,194.77
984,958.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
765.46
486,284.41
487,049.87
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
21,306.68
21,306.68
Total
343,198.22
5,641,976.79
5,985,175.01
ณ เดือนกันยายน 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
98,735.91
4,372,484.31
4,471,220.22
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
246,936.37
747,857.92
994,794.29
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
765.92
499,288.41
500,054.33
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
22,317.69
22,317.69
Total
346,438.20
5,641,948.33
5,988,386.53
ณ เดือนสิงหาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
97,466.76
4,325,021.77
4,422,488.53
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
247,864.92
748,067.37
995,932.29
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
870.21
506,763.41
507,633.62
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
23,276.20
23,276.20
Total
346,201.89
5,603,128.75
5,949,330.64
ณ เดือนกรกฎาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
94,103.87
4,307,922.09
4,402,025.96
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
249,470.84
767,355.81
1,016,826.65
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
901.05
513,877.41
514,778.46
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
24,472.17
24,472.17
Total
344,475.76
5,613,627.48
5,958,103.24
ณ เดือนมิถุนายน 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
92,517.32
4,280,770.82
4,373,288.14
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
253,350.70
768,589.70
1,021,940.40
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
985.51
516,532.41
517,517.92
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,309.07
11,309.07
Total
346,853.53
5,577,202.00
5,924,055.53
ณ เดือนพฤษภาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
91,555.81
4,323,464.21
4,415,020.02
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
254,904.38
773,867.44
1,028,771.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,081.63
519,532.41
521,614.04
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,947.45
11,947.45
Total
348,541.82
5,628,811.51
5,977,353.33
ณ เดือนเมษายน 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
91,028.97
4,383,190.18
4,474,219.15
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
254,430.43
784,235.00
1,038,665.43
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,077.16
522,325.41
524,402.57
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
12,284.67
12,284.67
Total
347,536.56
5,702,035.26
6,049,571.82
ณ เดือนมีนาคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
89,438.36
4,342,245.61
4,431,683.97
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
262,273.60
777,637.22
1,039,910.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,079.29
523,444.41
525,523.70
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
16,531.37
16,531.37
Total
353,791.25
5,659,858.61
6,013,649.86
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
85,870.79
4,329,480.97
4,415,351.76
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
265,192.17
779,290.18
1,044,482.35
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,190.55
526,332.41
528,522.96
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,430.10
17,430.10
Total
353,253.51
5,652,533.66
6,005,787.17
ณ เดือนมกราคม 2559
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
84,510.41
4,302,976.26
4,387,486.67
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
263,618.24
780,998.79
1,044,617.03
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,220.77
528,910.41
531,131.18
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,425.79
17,425.79
Total
350,349.42
5,630,311.25
5,980,660.67
ณ เดือนธันวาคม 2558
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
81,316.79
4,329,060.26
4,410,377.05
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
266,521.70
778,526.33
1,045,048.03
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,307.37
529,961.41
532,268.78
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,430.88
17,430.88
Total
350,145.86
5,654,978.88
6,005,124.74
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
83,476.65
4,295,534.99
4,379,011.64
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
264,525.74
780,198.85
1,044,724.59
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,339.64
532,132.41
534,472.05
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,558.03
17,558.03
Total
350,342.03
5,625,424.28
5,975,766.31
ณ เดือนตุลาคม 2558
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
83,422.72
4,172,482.14
4,255,904.86
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
266,948.94
787,938.74
1,054,887.68
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,341.71
535,859.41
538,201.12
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,379.02
18,379.02
Total
352,713.37
5,514,659.31
5,867,372.68
ณ เดือนกันยายน 2558
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
84,676.70
4,072,718.08
4,157,394.78
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
273,252.23
791,946.95
1,065,199.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,354.14
539,942.21
542,296.35
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,432.88
18,432.88
Total
360,283.07
5,423,040.12
5,783,323.19
ณ เดือนสิงหาคม 2558
External
Domestic
Total
หนี้ของรัฐบาล
82,877.40
4,028,009.73
4,110,887.13
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
267,245.84
784,412.32
1,051,658.16
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
2,459.64
548,716.70
551,176.34
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
22,922.45
22,922.45
Total
352,582.88
5,384,061.20
5,736,644.08