หนี้ระยะสั้นและยาวตามเครื่องมือการกู้
ณ เดือนพฤษภาคม 2561
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
134,354.90
5,067,737.14
5,202,092.04
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
4,153.15
903,815.89
907,969.04
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
5,000.00
373,871.31
378,871.31
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
8,756.18
8,756.18
Total
143,508.05
6,354,180.52
6,497,688.57
ณ เดือนเมษายน 2561
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
157,021.00
5,025,875.20
5,182,896.20
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
4,106.36
910,540.41
914,646.77
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
12,000.00
367,903.38
379,903.38
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,265.13
9,265.13
Total
173,127.36
6,313,584.12
6,486,711.48
ณ เดือนมีนาคม 2561
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
162,342.00
4,982,686.98
5,145,028.98
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
3,657.26
915,240.90
918,898.16
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
12,000.00
369,046.94
381,046.94
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,194.81
9,194.81
Total
177,999.26
6,276,169.63
6,454,168.89
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
173,154.30
4,961,929.38
5,135,083.68
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
4,538.34
931,238.46
935,776.80
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
7,000.00
376,570.59
383,570.59
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,245.77
9,245.77
Total
184,692.64
6,278,984.20
6,463,676.84
ณ เดือนมกราคม 2561
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
177,377.28
4,944,006.89
5,121,384.17
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
7,368.75
916,317.00
923,685.75
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
7,000.00
379,656.25
386,656.25
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
9,631.69
9,631.69
Total
191,746.03
6,249,611.83
6,441,357.86
ณ เดือนธันวาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
139,561.28
4,887,877.15
5,027,438.43
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
4,876.49
935,386.96
940,263.45
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
10,000.00
383,062.98
393,062.98
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
10,651.26
10,651.26
Total
154,437.77
6,216,978.35
6,371,416.12
ณ เดือนพฤศจิกายน 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
117,050.20
4,842,275.92
4,959,326.12
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
6,610.03
950,039.07
956,649.10
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
10,000.00
387,798.36
397,798.36
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,695.11
11,695.11
Total
133,660.23
6,191,808.46
6,325,468.69
ณ เดือนตุลาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
140,074.00
4,792,218.33
4,932,292.33
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
5,089.08
956,123.10
961,212.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
17,544.20
381,969.20
399,513.40
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
12,636.69
12,636.69
Total
162,707.28
6,142,947.32
6,305,654.60
ณ เดือนกันยายน 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
180,091.21
4,779,073.20
4,959,164.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
5,082.78
965,133.53
970,216.31
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
390,240.84
426,321.04
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
13,629.55
13,629.55
Total
221,254.19
6,148,077.12
6,369,331.31
ณ เดือนสิงหาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
156,138.65
4,705,124.08
4,861,262.73
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
8,768.95
957,827.81
966,596.76
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
41,080.20
391,288.85
432,369.05
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.06
14,643.44
14,643.50
Total
205,987.86
6,068,884.18
6,274,872.04
ณ เดือนกรกฎาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
155,755.95
4,647,788.02
4,803,543.97
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
9,760.60
957,897.72
967,658.32
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
46,080.20
392,191.47
438,271.67
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.06
15,514.73
15,514.79
Total
211,596.81
6,013,391.94
6,224,988.75
ณ เดือนมิถุนายน 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
149,854.24
4,610,103.54
4,759,957.78
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
8,758.94
958,559.96
967,318.90
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
51,080.20
390,655.58
441,735.78
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.46
16,484.08
16,484.54
Total
209,693.84
5,975,803.16
6,185,497.00
ณ เดือนพฤษภาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
224,732.00
4,687,545.61
4,912,277.61
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
7,762.04
963,945.91
971,707.95
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
410,197.01
446,277.21
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.32
17,561.29
17,561.61
Total
268,574.56
6,079,249.82
6,347,824.38
ณ เดือนเมษายน 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
150,949.78
4,673,046.04
4,823,995.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
7,087.81
965,662.80
972,750.61
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
416,660.59
452,740.79
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,433.66
18,433.66
Total
194,117.79
6,073,803.09
6,267,920.88
ณ เดือนมีนาคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
146,349.16
4,582,306.44
4,728,655.60
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
10,278.91
952,606.41
962,885.32
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
419,499.98
455,580.18
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.27
19,427.95
19,428.22
Total
192,708.54
5,973,840.78
6,166,549.32
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
157,599.89
4,480,335.01
4,637,934.90
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
9,264.33
963,201.94
972,466.27
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
424,397.41
460,477.61
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
205.22
19,146.67
19,351.89
Total
203,149.64
5,887,081.03
6,090,230.67
ณ เดือนมกราคม 2560
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
161,037.84
4,435,933.57
4,596,971.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
6,794.45
972,685.86
979,480.31
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
427,605.59
463,685.79
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
330.43
19,176.67
19,507.10
Total
204,242.92
5,855,401.69
6,059,644.61
ณ เดือนธันวาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
64,975.52
4,393,442.19
4,458,417.71
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
10,270.15
967,281.03
977,551.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
430,167.12
466,247.32
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
329.45
19,176.46
19,505.91
Total
111,655.32
5,810,066.80
5,921,722.12
ณ เดือนพฤศจิกายน 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
85,458.17
4,388,100.31
4,473,558.48
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
10,498.56
968,996.71
979,495.27
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
36,080.20
434,639.42
470,719.62
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
187.10
20,276.31
20,463.41
Total
132,224.03
5,812,012.75
5,944,236.78
ณ เดือนตุลาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
103,514.26
4,388,345.79
4,491,860.05
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
10,516.64
974,441.77
984,958.41
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
0.00
487,049.87
487,049.87
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
60.03
21,246.65
21,306.68
Total
114,090.93
5,871,084.08
5,985,175.01
ณ เดือนกันยายน 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
133,583.13
4,337,637.09
4,471,220.22
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
12,180.46
982,613.83
994,794.29
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
0.00
500,054.33
500,054.33
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
80.23
22,237.46
22,317.69
Total
145,843.82
5,842,542.71
5,988,386.53
ณ เดือนสิงหาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
123,204.93
4,299,283.60
4,422,488.53
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
14,331.82
981,600.47
995,932.29
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
0.00
507,633.62
507,633.62
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
23,276.20
23,276.20
Total
137,536.75
5,811,793.89
5,949,330.64
ณ เดือนกรกฎาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
110,742.53
4,291,283.43
4,402,025.96
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
14,402.48
1,002,424.17
1,016,826.65
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
0.00
514,778.46
514,778.46
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
24,472.17
24,472.17
Total
125,145.01
5,832,958.23
5,958,103.24
ณ เดือนมิถุนายน 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
104,356.71
4,268,931.43
4,373,288.14
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
13,937.73
1,008,002.67
1,021,940.40
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
16,955.00
500,562.92
517,517.92
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,309.07
11,309.07
Total
135,249.44
5,788,806.09
5,924,055.53
ณ เดือนพฤษภาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
120,490.50
4,294,529.52
4,415,020.02
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
24,945.18
1,003,826.64
1,028,771.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
51,955.00
469,659.04
521,614.04
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
11,947.45
11,947.45
Total
197,390.68
5,779,962.65
5,977,353.33
ณ เดือนเมษายน 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
162,095.49
4,312,123.66
4,474,219.15
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
26,217.30
1,012,448.13
1,038,665.43
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
62,286.00
462,116.57
524,402.57
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
12,284.67
12,284.67
Total
250,598.79
5,798,973.03
6,049,571.82
ณ เดือนมีนาคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
183,842.20
4,247,841.77
4,431,683.97
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
37,365.60
1,002,545.22
1,039,910.82
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
67,867.00
457,656.70
525,523.70
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
16,531.37
16,531.37
Total
289,074.80
5,724,575.06
6,013,649.86
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
181,183.19
4,234,168.57
4,415,351.76
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
28,774.90
1,015,707.45
1,044,482.35
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
70,755.00
457,767.96
528,522.96
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,430.10
17,430.10
Total
280,713.09
5,725,074.08
6,005,787.17
ณ เดือนมกราคม 2559
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
191,190.57
4,196,296.10
4,387,486.67
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
28,764.91
1,015,852.12
1,044,617.03
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
70,755.00
460,376.18
531,131.18
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,425.79
17,425.79
Total
290,710.48
5,689,950.19
5,980,660.67
ณ เดือนธันวาคม 2558
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
246,424.47
4,163,952.58
4,410,377.05
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
24,920.02
1,020,128.01
1,045,048.03
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
70,755.00
461,513.78
532,268.78
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,430.88
17,430.88
Total
342,099.49
5,663,025.25
6,005,124.74
ณ เดือนพฤศจิกายน 2558
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
207,522.33
4,171,489.31
4,379,011.64
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
27,655.49
1,017,069.10
1,044,724.59
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
70,755.00
463,717.05
534,472.05
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
17,558.03
17,558.03
Total
305,932.82
5,669,833.49
5,975,766.31
ณ เดือนตุลาคม 2558
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
143,162.93
4,112,741.93
4,255,904.86
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
24,880.48
1,030,007.20
1,054,887.68
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
70,755.00
467,446.12
538,201.12
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,379.02
18,379.02
Total
238,798.41
5,628,574.27
5,867,372.68
ณ เดือนกันยายน 2558
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
116,962.25
4,040,432.53
4,157,394.78
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
22,567.14
1,042,632.04
1,065,199.18
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
67,755.00
474,541.35
542,296.35
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
18,432.88
18,432.88
Total
207,284.39
5,576,038.80
5,783,323.19
ณ เดือนสิงหาคม 2558
Short-term
Long-term
Total
หนี้ของรัฐบาล
107,718.62
4,003,168.51
4,110,887.13
หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน
33,129.45
1,018,528.71
1,051,658.16
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)
53,262.00
497,914.34
551,176.34
หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ
0.00
22,922.45
22,922.45
Total
194,110.07
5,542,534.01
5,736,644.08