ภาพ-ข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ไม่พบข้อมูล
กฎหมายต่าง ๆ
โพล
ผลการให้คะแนนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สบน ทั้งหมด 77 คน
Chart.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2557
119
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2558
96
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2559
2,502
ผู้เข้าชมปีงบประมาณ 2560
3,926
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
จัดทำโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02 265 8050 Email:pdmomail@pdmo.go.th