ตราสารหนี้

นำเสนอข้้อมูลด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ครบถ้วนและโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

   Excel
   วันที่ยื่นซอง SYMBOL วัตถุประสงค์การเงินกู้ อายุ วันครบกำหนด วงเงิน
   (ล้านบาท)
   หนังสือชี้ชวน
   14/05/2562 TL21N29A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2 ปี 6 เดือน 14/05/2562 833.00  
   26/03/2562 TL22409A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 2

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ 3 ปี 26/03/2562 10,000.00  
   12/03/2562 TL22321A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 วงเงินที่ 1

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 3 ปี 12/03/2562 5,122.00  
   07/03/2562 TL21319A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2 ปี 07/03/2562 970.00  
   31/01/2562 TL22214A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 3 ปี 31/01/2562 3,949.00  
   15/01/2562 TL21724A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 3

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงนครปฐม-ชุมพร 2 ปี 6 เดือน 15/01/2562 9,220.00  
   20/12/2561 TL21508A

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 1

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต 2 ปี 4 เดือน 20/12/2561 385.00  
   20/12/2561 TL21508B

   การกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 วงเงินที่ 2

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จำนวน 3 แห่ง 2 ปี 4 เดือน 20/12/2561 1,803.00