หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง - หนี้ต่างประเทศจำแนกตามสกุลเงิน

   หน่วย : ล้าน
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน มิ.ย. ถึง มิ.ย. ปี 2562 มิ.ย. 2562
   1. ดอลลาร์สหรัฐ ฯ 1,251.95
   2. เยน 1,397.48
   3. ยูโร 0.00
   4. อื่นๆ 5.38
   รวม 2,654.81
   หมายเหตุ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522