หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ ณ เดือน

   ภาพรวมหนี้สาธารณะ - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน มิถุนายน ปี 2562 หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ รวม
   หนี้ของรัฐบาล 84,805.58 5,571,928.93 5,656,734.51
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 135,534.39 746,639.99 882,174.38
   หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 131.65 334,867.98 334,999.63
   หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ 0.00 9,280.61 9,280.61
   รวม 220,471.62 6,662,717.51 6,883,189.13

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522