หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือน

   ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2561 ต.ค. 2561
   1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3) 5,458,056.42
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,508,019.21
   หนี้ต่างประเทศ 85,464.90
   เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 36,523.26
   เงินกู้ให้กู้ต่อ 48,941.64
   หนี้ในประเทศ 4,422,554.31
   เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการบริหารหนี้ 3,867,176.72
   พันธบัตรโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุน 0.00
   เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ 0.00
   เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 355,472.00
   เงินกู้เพื่อนำเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัย 0.00
   เงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ 0.00
   เงินกู้ให้กู้ต่อ 145,777.92
   เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน 3,616.67
   เงินกู้เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL 11.00
   เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 50,500.00
   1.2 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 845,037.21
   FIDF 1 333,739.21
   FIDF 3 511,298.00
   1.3 หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 105,000.00
   หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 105,000.00
   หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00
   FIDF 1 0.00
   FIDF 3 0.00
   หนี้เงินกู้เพื้่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 0.00
   2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1+2.2) 954,436.55
   2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 414,177.69
   หนี้ต่างประเทศ 72,409.95
   หนี้ในประเทศ 341,767.74
   2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 540,258.86
   หนี้ต่างประเทศ 105,500.99
   หนี้ในประเทศ 434,757.87
   3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2) 341,751.97
   3.1 หนี้ต่างประเทศ 172.19
   3.2 หนี้ในประเทศ 341,579.78
   4. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (4.1+4.2) 0.00
   4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00
   4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00
   5. หนื้หน่วยงานของรัฐ (5.1+5.2) 8,505.49
   5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 0.00
   5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 8,505.49
   รวม 6,762,750.43
   Debt : GDP (%) 41.72
   ประมาณการ GDP (ล้านบาท) 16,209,320.00
   อัตราแลกเปลี่ยน (บาท) 33.44
   หมายเหตุ

   ดูข้อมูลหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สาธารณะ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205