หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานของรัฐ

   หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และหน่วยงานรัฐ - ข้อมูลไม่ค้ำประกัน

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ต.ค. ถึง ต.ค. ปี 2561 ต.ค. 2561
   1. หนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 0.00
   1.1 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 0.00
   2. หนื้หน่วยงานของรัฐ (ไม่ค้ำประกัน) 8,505.49
   2.1 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (EFPO) 0.00
   2.2 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) 1,526.16
   2.3 สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (OCSF) 4,362.64
   2.4 มหาวิทยาลัยพะเยา (UP) 192.00
   2.5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กู้ให้ สธค.) (MSDHS) 2,424.69
   รวม 8,505.49
   หมายเหตุ

    

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205