หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ต่างประเทศ (ตามสกุลเงิน)

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ส.ค. ถึง ส.ค. ปี 2562 ส.ค. 2562
   เหรียญสหรัฐ เยน ยูโร
   1. องค์กรของรัฐ 0.00 34,287.86 427.05
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 0.00 0.00 65.18
   การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 0.00 0.00 0.00
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 0.00 33,300.77 0.00
   การประปานครหลวง (MWA) 0.00 514.43 0.00
   การเคหะแห่งชาติ (NHA) 0.00 0.00 0.00
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 0.00 0.00 246.51
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 0.00 472.66 115.36
   2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 0.00 14,869.24 0.00
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) 0.00 14,869.24 0.00
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 0.00 0.00 0.00
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) 0.00 0.00 0.00
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) 0.00 0.00 0.00
   รวม 0.00 49,157.10 427.05

    

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   2. นายภควัต อธิภัคกุล เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5520

   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205