หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - การเบิกจ่าย (หนี้ในประเทศและต่างประเทศ)

   หน่วย : ล้านบาท
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ธ.ค. ถึง ธ.ค. ปี 2561 ธ.ค. 2561
   จำนวนเงิน
   1. หนี้ในประเทศ 12,454.84
   2. หนี้ต่างประเทศ 0.00
   รวม 12,454.84

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

   นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205