หนี้สาธารณะ

บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด

   หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) - หนี้ในประเทศและต่างประเทศ

   (หน่วย : ล้านบาท)
   ดาวน์โหลดข้อมูล : Excel CSV
   ณ เดือน ม.ค. ถึง ต.ค. ปี 2561 ส.ค. 2561 ก.ค. 2561 มิ.ย. 2561 พ.ค. 2561 เม.ย. 2561 มี.ค. 2561
   หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ หนี้ในประเทศ หนี้ต่างประเทศ
   1. องค์กรของรัฐ 339,706.62 55,340.44 337,710.66 55,891.21 336,852.070 56,040.880 334,706.670 56,064.510 334,168.640 56,183.930 332,864.790 57,610.76
   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BMTA) 102,645.70 0.00 102,050.70 0.00 101,420.700 0.000 100,875.300 0.000 100,237.270 0.000 99,724.200 0.000
   สถาบันการบินพลเรือน (CATC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (DPO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1,000.00 137.42 1,000.00 140.20 1,000.000 140.320 1,000.000 456.270 1,000.000 466.950 1,000.000 469.840
   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 20,150.00 0.00 20,150.00 0.00 20,150.000 0.000 20,150.000 0.000 20,150.000 0.000 20,150.000 0.000
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (FIO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IEAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การไฟฟ้านครหลวง (MEA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (MOFF) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 0.00 53,271.71 0.00 53,740.57 0.000 53,878.030 0.000 53,544.530 0.000 53,655.520 0.000 54,251.720
   การประปานครหลวง (MWA) 0.00 607.96 0.00 607.96 0.000 607.960 0.000 607.960 0.000 607.960 0.000 1,417.120
   การเคหะแห่งชาติ (NHA) 30,600.00 0.00 30,100.00 0.00 30,900.000 0.000 30,400.000 0.000 31,000.000 0.000 30,500.000 0.000
   การท่าเรือแห่งประเทศไทย (PAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) 0.00 406.03 0.00 414.22 0.000 408.910 0.000 459.240 0.000 469.980 0.000 472.900
   องค์การคลังสินค้า (PWO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) 11,922.00 0.00 11,922.00 0.00 11,922.000 0.000 11,922.000 0.000 11,922.000 0.000 11,922.000 0.000
   การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) 16,759.36 0.00 17,158.40 0.00 17,229.810 0.000 17,229.810 0.000 17,229.810 0.000 17,229.810 0.000
   การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 156,629.56 917.32 155,329.56 988.26 154,229.560 1,005.660 153,129.560 996.510 152,629.560 983.520 152,338.780 999.180
   องค์การแบตเตอรี่ (TBO)** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ETO) ** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
   องค์การฟอกหนัง (TTO)** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00 0.000 0.00
   สำนักงานธนานุเคราะห์ (PAWN)*** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   2. บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด 1,000.00 18,637.49 1,000.00 18,693.27 1,000.000 19,430.340 1,000.000 19,786.980 1,000.000 19,723.160 1,000.000 21,611.070
   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (AERO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (BPC)* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) 0.00 18,637.49 0.00 18,693.27 0.000 19,430.340 0.000 19,786.980 0.000 19,723.160 0.000 21,611.070
   บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PEPC) * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEPI)* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.000 0.000 1,000.000 0.000 1,000.000 0.000 1,000.000 0.000
   บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (TTPC)** 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (BDC) 0.00 0.00 0.00 0.00
   บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (SAH) 0.00 0.00 0.00 0.00
   บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด (DCAP) 0.00 0.00
   บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) (DAD) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   รวม 340,706.62 73,977.93 338,710.66 74,584.48 337,852.070 75,471.220 335,706.670 75,851.490 335,168.640 75,907.090 333,864.790 79,221.830

   หมายเหตุ :
   * ไม่ถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ** ยุบเลิกองค์กร
   *** เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ

   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
   1. นางญาณิศา ไชยฤกษ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5518
   2. นางสาวโชติกา อื้อสัมพันธกิจ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5522
   3. นางสาวเกษแก้ว พวงเพ็ชร เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร 02 265 8050 ต่อ 5205